Sanering

Land- en waterbodemsanering


Indien blijkt dat de bodem verontreiningd is en gesaneerd dient te worden is Bodex dè partner die u zoekt op het gebied van land- en waterbodemsanering.

Als door middel van een bodemonderzoek is vastgesteld dat er sprake is van een bodemverontreiniging kan het noodzakelijk en/of wenselijk zijn de verontreiniging te verwijderen, of in ieder geval de risico’s voor de volksgezondheid, zowel humaan als ecologisch, weg te nemen.

Vóór aanvang van een bodemsanering moeten de methode(n) en doelstelling(en) van de sanering worden vastgelegd in een plan van aanpak, saneringsplan of middels een melding in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. 

 

Uitvoering (water)bodemsanering


De daadwerkelijke saneringswerkzaamheden dienen door een gecertificeerde aannemer te worden uitgevoerd. Ons zusterbedrijf, aannemingsbedrijf F.L. Liebregts B.V. is gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7000 (protocol 7001 of 7003).

 

Milieukundige begeleiding

 

Gedurende de bodemsanering kan door Bodex de milieukundige begeleiding worden verzorgd. Hierbij worden de twee hoofdtaken, processturing (sturing van de sanering in het veld) en verificatie (verificieren van het eindresultaat) onderscheiden en door Bodex Milieu BV uitgevoerd.

Beide taken worden conform de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 6000 (protocol 6001 of 6003) uitgevoerd.