Waterbodemonderzoek

WATERBODEMONDERZOEK

 

Nederland is een waterland met vele rivieren, kanalen en sloten. Niet vreemd dus dat regelmatig vraag is naar de kwaliteit van deze watergangen. Bodex is uw partner voor het uitvoeren van een waterbodemonderzoek, teneinde deze kwaliteit vast te stellen.

 

Er zijn verschillende aanleidingen voor de uitvoering van een waterbodemonderzoek. Veelal betreft dit het voornemen voor nautisch onderhoud, het realiseren van KRW-, Natura 2000-, of WB21-doelstellingen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een ingreep in (verontreinigde) waterbodem ter verbetering van de waterkwaliteit, het realiseren van natuurvriendelijke oevers, het aanleggen van een nevengeul, dan wel de aanleg of wijzi- ging van een werk ten behoeve van de realisatie van infrastruc- turele werken, of recreatieve voorzieningen.

 

Een waterbodemonderzoek naar de kwaliteit van het te bag- geren of ontgraven materiaal is, ongeacht de aanleiding voor een ingreep in de waterbodem, (bijna) altijd noodzakelijk. De informatie is nodig om te kunnen bepalen:

·         Welke vergunningen of meldingen noodzakelijk zijn (zie wet- en regelgeving).

·         Welke bestemmingen mogelijk zijn voor het vrijkomende materiaal. Hierbij zijn zowel de chemische als fysische eigen schappen van belang.

 

Vaststellen van waterbodemkwaliteit

 

Er zijn twee protocollen voor het vaststellen van de water- bodemkwaliteit:

·         Vooronderzoek conform de NEN 5717:

·         Verkennend waterbodemonderzoek conform de NEN 5720.

Uiteraard beschikken wij over de vereiste Kwalibo-certificaten om bovengenoemde activiteiten uit te mogen voeren.

 

Meer dan alleen uitvoering van onderzoek

 

Naast een eigen veldploeg, heeft Bodex de beschikking over een vloot met uiteenlopende soorten drijvend materieel (werk boten, pontons en peilboten). Ook de benodigde surveyactivi- teiten kunnen wij in eigen beheer voor u verzorgen. Wij hebben de beschikking over zowel single- als multibeam- vaartuigen, alsmede diverse andere GPS-apparatuur, waarmee we, afhanke- lijk van het doel en de vereiste precisie, de waterbodem in kaart kunnen brengen.