Bodemonderzoek

Onderzoek van grond

Een aanleiding waarbij het noodzakelijk is om de kwaliteit van de bodem te willen weten zijn bijvoorbeeld de aan- of verkoop van een woning (grondtransactie), het (ver)bouwen van een woning (bouwaanvraag), het vastleggen van een volledige nul- of eindsituatieonderzoek of een bodemonderzoek als onderdeel van een milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer.

 

Bij het doen van een bouwaanvraag kan het noodzakelijk zijn dat de kwaliteit van de grond vastgelegd dient te worden. In de Woningwet is vastgelegd dat er niet op verontreinigde grond mag worden gebouwd. Landelijk gezien is het verplicht om een onderzoek conform de NEN 5740 te laten uitvoeren.

De geldigheid van het bodemonderzoek van een onverdachte locatie wordt doorgaans gesteld op vijf jaar. De geldigheid van een onderzoek van een verdachte locatie wordt doorgaans gesteld op 2 jaar.

 

Onderzoek van grondwater
Het onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van grondwater maakt onderdeel uit van een bodemonderzoek, zoals hierboven is vermeld.

Specifiek onderzoek naar het grondwater komt voor als onderdeel (eis) van bijvoorbeeld een milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer. Door het bevoegd gezag (Provincie of Gemeente) kunnen aanvullende eisen gesteld worden als er ten aanzien van bijvoorbeeld een bodemsanering verontreinigingen zijn achtergebleven die gemonitoord dienen te worden.