Advisering

Milieuadvies

 

Bodex is een onafhankelijk milieukundig adviesbureau dat door haar jaren lange ervaring is gespecialiseerd in (water)bodem- onderzoek, partijkeuringen, (water)bodemsanering, milieukun- digebegeleiding, civieltechnisch onderzoek en specialistisch milieukundig advies.

De uitdaging voor Bodex zit in het zoeken naar de beste oplossing voor elk milieuvraagstuk, en hiermee de klant te voorzien van een optimaal advies. We zijn tenslotte niet voor niets de allround specialisten met de punt op de i.

 

Blbi-meldingen

 

Op 1 juni 2011 is het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) in werking getreden. Deze AMvB is van toepassing op lozingen die niet vanuit een particulier huishouden of een inrichting plaats- vinden. Onderdeel van een (water)bodemsanering kan het lozen van grondwater zijn waarvoor een Blbi-melding bij het bevoegd gezag verricht dient te worden. Ook lozingen zoals bij een proef- bronnering, bronbemaling, reinigingswerkzaamheden waterbo- demsanering en dergelijke is een Blbi-melding noodzake- lijk. Bodex kan een melding, en een eventueel op te stellen plan van aanpak op grond van de Blbi volledig voor u verzorgen.

 

Kabels en leidingen

 

Bij werkzaamheden in de bodem dient de ligging van kabels en leidingen inzichtelijk te zijn. Indien gewenst kunnen wij de lig- ging hiervan middels een KLIC-melding inzichtelijk maken en u hierin adviseren.

 

Opsporen conventionele explosieven

 

Tijdens de voorbereiding van werkzaamheden in de bodem kan naar voren komen dat de locatie verdacht is van explosieven in de bodem. Deze explosieven zijn vaak afkomstig uit de tweede wereldoorlog, waarbij naar schatting 10% van de gebruikte explosieven niet zijn afgegaan. Bij een onvoldoende voorbe- reiding kunnen tijdens de graafwerkzaamheden onverwacht niet gesprongen explosieven (NGE) worden aangetroffen, wat de nodige veiligheids- en financiële risico’s met zich meebrengt.

Ter voorbereiding van bouwwerkzaamheden kunnen wij voor u inzichtelijk maken of zich niet gesprongen explosieven in de bodem bevinden en kunnen we u eventueel adviseren bij het verwijderen hiervan.

 

Flora en Fauna/ecologie

 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen is het noodzakelijk te onderzoeken in hoeverre de plannen ten koste gaan van de aan- wezige flora en fauna. De bescherming van de diverse soorten heeft betrekking op de in het wild voorkomende planten en dieren. Dit is vastgelegd in een aantal besluiten behorende bij de Flora en Faunawet. Bodex kan op u het gebied van de Flora en Fauna wet adviseren of en zo ja welke Flora en of Fauna ter plaatse van een locatie bescherming behoefd.

 

Archeologie

 

Het bevoegd gezag kan de initiatiefnemer van een bouwproject verplichten om een archeologisch onderzoek uit te laten voeren, vanwege het feit dat er zich op de bouwlocatie een belangrijke archeologische vindplaats bevindt of omdat het bevoegd gezag verwacht dat die zich daar bevindt. Bodex kan u hierin adviseren.

 

Asbest inventarisatie

 

In bestaande panden gebouwd voor 1993 kan asbesthoudend materiaal zijn toegepast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan golfplaten of rookkanalen gemaakt van asbestcement, maar ook de toepassing als vloerbedekking, vensterbanken, asbestkoord enzovoort.

Voorafgaand aan verbouwwerkzaamheden van een bestaand pand of bij de sloop hiervan kan daarom een asbestinventarisatie (conform de SCA-540) noodzakelijk zijn om de risico’s met betrekking tot asbest in kaart te brengen, zodat deze vol gens de geldende richtlijnen verwijderd en afgevoerd kan worden. Bodex kan u hierin adviseren.